Priebeh projektu

EastArbiter – Obavu z vymožiteľnosti práva pri cezhraničných aktivitách odstráni arbitrážne konanie

EastArbiter je platformou na objektívne a operatívne (arbitrážne) riešenie sporov, ktoré má predovšetkým zvýšiť právnu istotu, zjednotiť postup pri vymáhaní právnych nárokov a najmä podporiť cezhraničné podnikateľské aktivity. Viac informácií nájdete na http://eastarbiter.sk.