Opis

Nezisková organizácia Družba Slovensko - Ukrajina bola založená v roku 2013 ako odpoveď na silnejúci dopyt pre podporu obchodnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny. Iniciatíva stojaca za vznikom tejto organizácie pochádza zdola - priamo od podnikateľských subjektov, zamestnávateľov a ich právnych zástupcov na oboch stranách hranice.
Aktivity organizácie Družba Slovensko - Ukrajina, n.o. v rámci projektu Družba Slovensko - Ukrajina, ktorý bol financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca – „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“, sa tešia tiež podpore mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a taktiež politickej podpore na ukrajinskej strane hranice.

Ukrajina sa považuje za nášho dôležitého ekonomického partnera (tranzit energonosičov a dodávky komodít z oblasti surovinovej základne pre slovenské hospodárstvo). Napriek tomu, že je Ukrajina najväčší sused Slovenska, objem vzájomného obchodu je 4-krát menší ako s ostatnými susedmi (Maďarsko, Poľsko, Rakúsko) a až 10-krát menší ako je obchodná výmena medzi Českou republikou a Slovenskom.
Prírodné bohatstvo, kultúrna príbuznosť a vzájomná geografická previazanosť predstavuje hodnotný potenciál pre spoluprácu Slovenska a Ukrajiny. Slovensko môže zohrávať kľúčovú úlohu pri premostení Ukrajiny do prostredia Európskej Únie.
Projekt je zameraný na budovanie Slovensko - Ukrajinskej cezhraničnej obchodnej a podnikateľskej spolupráce. Použité prvky projektu v pohraničnom regióne iniciujú k ambícii podnikať a obchodovať, následne poskytujú informačnú, právnu a technickú podporu pre cezhraničnú podnikateľskú a obchodnú spoluprácu.
Pre zabezpečenie podpory bude v rámci organizácie vytvorený súbor vzájomne sa dopĺňajúcich nástrojov: Regionálna obchodná a priemyselná komora, Slovensko - Ukrajinský podnikateľský inkubátor, Rozhodcovský súd, Ukrajinsko - Slovenský podnikateľský portál a Slovensko - Ukrajinský družobný dom.
Pomocou týchto nástrojov Družba Slovensko - Ukrajina, n. o. priamo manažuje, iniciuje a podporuje vznik spolupráce medzi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a obchodnými spoločnosťami.
Stratégia podpory cezhraničných obchodných a podnikateľských aktivít je postavená na podpore servisnými službami, ktoré eliminujú náročnosť vstupu na trhy mimo európskeho prostredia. Pre slovenských podnikateľov predstavuje Ukrajina blízky trh, veľkosťou možného dopytu mnohonásobne prevyšujúci možnosti domáceho trhu. Pre Ukrajinu môže Slovensko predstavovať bránu do Európskeho priestoru.

CIELE PROJEKTU

Sociálny a ekonomický rozvoj regiónu
Vytvorenie novej obchodnej cezhraničnej spolupráce medzi subjektmi z hraničného regiónu SK -UA
Podpora existujúcej obchodnej spolupráce medzi subjektmi z hraničného regiónu
Zvýšenie vzájomného porozumenia na oboch stranách hranice
Zlepšenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a ostatnými relevantnými subjektmi na oboch stranách hranice a tiež cezhranične
Zmiernenie bariér pre cezhraničnú podnikateľskú a obchodnú spoluprácu
Vytváranie mechanizmov pre utváranie individuálnych cezhraničných kontaktov a väzieb

VÝSTUPY PROJEKTU

Družobný dom
EASTOFFICE KOŠICE
EASTOFFICE UŽHOROD
EASTPORTAL
EASTPORT - obchodná komora
EASTARBITER - Rozhodcovský súd
7 OBCHODNÝCH MISIÍ
Konferencia PLACE
Konferencia MISTO
EASTCONFERENCE UŽHOROD
EASTCONFERENCE KOŠICE
Fórum podnikateľov a zástupcov samospráv
SKUS - organizácia združujúca ukrajinských študentov v Košiciach
Deň otvorených dverí na košických univerzitách
Budovanie kapacít 1
Budovanie kapacít 2
Socha M. R. Štefánika v Užhorode

O nás

Slovensko - Ukrajina: spolupráca naprieč hranicou

Družba Slovensko - Ukrajina, n.o. bola založená v roku 2013 ako odpoveď na silnejúci dopyt pre podporu obchodnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny. Iniciatíva stojaca za vznikom tejto organizácie pochádza zdola - priamo od podnikateľských subjektov, zamestnávateľov ich právnych zástupcov na oboch stranách hranice. Družba Slovensko - Ukrajina, n.o. sa teší podpore mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a taktiež aj politickej podpore na ukrajinskej strane hranice. Projekt je taktiež podporený Generálnym konzulátom Ukrajiny so sídlom v Prešove a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kyjeve.

Ukrajina sa považuje za nášho dôležitého ekonomického partnera (tranzit energonosičov a dodávky komodít z oblasti surovinovej základne pre slovenské hospodárstvo). Napriek tomu, že je Ukrajina najväčší sused Slovenska, objem vzájomného obchodu je 4-krát menší ako s ostatnými susedmi (Maďarsko, Poľsko, Rakúsko) a až 10-krát menší ako je obchodná výmena medzi Českou republikou a Slovenskom. Prírodné bohatstvo, kultúrna príbuznosť a vzájomná geografická previazanosť predstavuje hodnotný potenciál pre spoluprácu Slovenska a Ukrajiny. Slovensko môže zohrávať kľúčovú úlohu pri premostení Ukrajiny do prostredia Európskej Únie. Projekt je zameraný na budovanie Slovensko - Ukrajinskej cezhraničnej obchodnej a podnikateľskej spolupráce. Použité prvky projektu v pohraničnom regióne iniciujú k ambícii podnikať a obchodovať, následne poskytujú informačnú, právnu a technickú podporu pre cezhraničnú podnikateľskú a obchodnú spoluprácu.

Pre zabezpečenie podpory bude v rámci organizácie vytvorený súbor vzájomne sa dopĺňajúcich nástrojov: Regionálna obchodná a priemyselná komora, Slovensko - Ukrajinský podnikateľský inkubátor, Rozhodcovský súd, Ukrajinsko - Slovenský podnikateľský portál a Slovensko - Ukrajinský družobný dom. Pomocou týchto nástrojov Družba Slovensko - Ukrajina, n. o. priamo manažuje, iniciuje a podporuje vznik spolupráce medzi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a obchodnými spoločnosťami. Stratégia podpory cezhraničných obchodných a podnikateľských aktivít je postavená na podpore servisnými službami, ktoré eliminujú náročnosť vstupu na trhy mimo európskeho prostredia. Pre slovenských podnikateľov predstavuje Ukrajina blízky trh, veľkosťou možného dopytu mnohonásobne prevyšujúci možnosti domáceho trhu. Pre Ukrajinu môže Slovensko predstavovať bránu do Európskeho priestoru.

Projekt Družba Slovensko - Ukrajina je realizovaný v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca – „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ a je financovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Naším poslaním je búrať bariéry spôsobené neznalosťou prostredia a administratívnym zaťažením s cieľom zvýšiť vzájomné porozumenie, zlepšiť cezhraničnú spoluprácu, posilniť existujúce a rozvíjať nové obchodné vzťahy. Tieto opatrenia zvýšia ekonomický a sociálny rozvoj regiónu.

Projektová zmlúva

SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER. Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou. Financované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca – „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

www.eeagrants.org www.norwaygrants.sk

Ciele projektu

 • Sociálny a ekonomický rozvoj regiónu
 • Vytvorenie novej obchodnej cezhraničnej spolupráce medzi subjektmi z hraničného regiónu SK -UA
 • Podpora existujúcej obchodnej spolupráce medzi subjektmi z hraničného regiónu
 • Zvýšenie vzájomného porozumenia na oboch stranách hranice
 • Zlepšenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a ostatnými relevantnými subjektmi na oboch stranách hranice a tiež cezhranične
 • Zmiernenie bariér pre cezhraničnú podnikateľskú a obchodnú spoluprácu
 • Vytváranie mechanizmov pre utváranie individuálnych cezhraničných kontaktov a väzieb

Výstupy projektu

 • Družobný dom
 • EASTOFFICE KOŠICE
 • EASTOFFICE UŽHOROD
 • EASTPORTAL
 • EASTPORT - obchodná komora
 • EASTARBITER - Rozhodcovský súd
 • 7 OBCHODNÝCH MISIÍ
 • Konferencia PLACE
 • Konferencia MISTO
 • EASTCONFERENCE UŽHOROD
 • EASTCONFERENCE KOŠICE
 • SKUS - organizácia združujúca ukrajinských študentov v Košiciach
 • Deň otvorených dverí na košických univerzitách
 • Budovanie kapacít 1
 • Budovanie kapacít 2
 • Socha M. R. Štefánika v Užhorode

Partneri

Finanční partneri

Partneri