експертні статті

Правові форми підприємницької діяльності юридичних осіб.

Основні форми підприємницької діяльності юридичних осіб на території Словацької Республіки передбачені законом № 513/1991 Код. Комерційний кодекс з наступними змінами та доповненнями, внесеними в його другій частині. Йдеться про дві основні форми, а саме кооперативи і торгівельні компанії, в яких закон також розрізняє такі типи:

  • Відкрите торгове товариство
  • Командитне товариство
  • Товариство з обмеженою відповідальністю
  • Акціонерне товариство
  • Просте товариство на акціях (від 01.01.2017)

 

Торгові компанії є юридичними особами, які створені з метою ведення підприємницької діяльності. Товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства можуть бути засновані і для інших цілей, якщо спеціальний закон не забороняє. Засновниками та акціонерами компанії можуть бути фізичні та юридичні особи. Фізична або юридична особа може бути партнером з необмеженою відповідальністю тільки однієї компанії.

Відкрите торгове товариство

Відкрите торгове товариство повинне мати принаймні двох партнерів, які працюють під спільним торгівельним іменем. Компанія несе відповідальність за свої зобов’язання всім своїм майном, а члени товариства відповідають за зобов’язання разом і неподільно усім своїм майном.

Торгівельне ім’я товариства завжди має включати визначення правової форми або у вигляді «відкрите торгове товариство» або абревіатурою «від. торг. тов.», або «в. т. т. ».

Установчим документом є суспільний договір. Пропозицію щодо реєстрації товариства в Торговому реєстрі подають і підписують усі партнери. Партнери не мають за законом обов’язки інвестувати, хоча в договорі може бути про це домовлено. Для ведення бізнесу товариства є уповноваженим кожен партнер, проте в договорі може бути повними або частковим керівником призначений тільки один або кілька партнерів. Статутним органом є кожен з партнерів. Прибуток, призначений для розподілу, повинен бути розділений між партнерами в рівній мірі, втрати несуться також в рівній мірі.

Командитне товариство

Командитне товариство має принаймні двох членів, які розділені на командитистів і комплементаріїв. Зобов’язання вкладів закон передбачає лише для командитистів, які відповідають за борги компанії до суми їх заборгованості по внесках. Мінімальна сума внеску командиста становить 250 євро. Комплементарії не мають зобов’язання щодо внеску і мають необмежену відповідальність.

Торгівельне ім’я товариства повинне включати додаток «командитне товариство» або абревіатуру «ком. тов.», або «к.с.».

Установчим документом є суспільний договір. Пропозицію щодо реєстрації товариства в Торговому реєстрі подають і підписують усі партнери. Вести бізнес товариства мають право тільки комплементарії, інші питання вирішуються спільно з командистами. Статутним органом є тільки комплементарії. Прибуток, призначений для розподілу діляться на частину призначену для командистів, яка ділиться пропорційно до суми їх внесків, а також частину, призначену для комплементаріїв, яку розподіляють в рівній мірі. В договорі можна визначати правила для поділу прибутку і збитків по-різному.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю є найбільш часто використовуваним типом торгівельних товариств. Число партнерів обмежується від 1 до 50 компаньйонів. Фізична особа може бути єдиним партнером тільки у трьох компаніях. Поки у компанії є тільки один партнер, вона не може бути єдиним засновником або партнером іншої компанії. Компанія несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань усім своїм майном. Акціонери несуть відповідальність за борги компанії до суми їх невиплачених внесків, зареєстрованих в Комерційному реєстрі.

Торгівельне ім’я товариства повинне включати додаток «товариство з обмеженою відповідальністю» досить і абревіатури «тов. з об. відп.» або «ТзОВ».

Мінімальна сума капіталу компанії є встановлена законом в розмірі 5000 євро, а мінімальний внесок акціонера становить 750 євро. Установчим документом є загальний статут або договір, в залежності від кількості засновників. Пропозицію щодо реєстрації товариства в Торговому реєстрі подають і підписують усі директори товариства.  Перед тим як подати пропозицію повинен бути сплачений грошовий внесок кожного члена в розмірі не менше 30%, при чому загальна сума сплачених грошовій і негрошових внесків акціонерів має бути не менше 50% від закону вказаного мінімального розміру капіталу.

Права і обов’язки членів та їх відповідну участь у діяльності товариства висловлює їх частка в товаристві, яка визначається відношенням суми внеску члена щодо розміру капіталу товариства. Кожен член товариства може мати  тільки одну частку. Частку члена товариства можна передати іншій особі, тільки якщо це передбачено договором. Член товариства може передати всю свою частку або її частину на підставі Договору про перехід права власності. Дієвість передачі частки настає в момент запису до Торгового реєстру. Акціонери мають право на частку прибутку пропорційно до їх оплачених внесків, якщо Договір не передбачає інше.

Члени товариства можуть видавати закони з метою регулювання внутрішньої організації товариства і тих питань, які Договір не регулює взагалі або тільки частково.

Найвищим органом є загальні збори акціонерів, які складаються з окремих членів, до обов’язків якого  входить, наприклад, утвердження чергової і позачергової індивідуальної фінансової звітності, прийняття рішення про розподіл прибутку або врегулювання збитків, про зміну суспільного договору, про збільшення або зменшення статутного капіталу та ін. Статутним органом, уповноваженим діяти від імені товариства є керуючий або кілька керуючих. Компанія може створити наглядову раду в якості контролюючого органу, який в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю керуючого, перевіряє ділові і бухгалтерські книги, вивчає рахунки та ін.

Акціонерне товариство

Акціонерне товариство є товариством, капітал якого розділений на певну кількість акцій з визначеною номінальною вартістю. Випуском акцій компанія створює свій власний капітал, який стає власністю компанії. Акція – це цінний папір, який представляє права акціонера як члена товариства брати участь в керівництві компанії, прибутку і ліквідаційному доході в разі закриття компанії з ліквідацією.

Компанія може бути створена як приватне або відкрите акціонерне товариство. Про відкрите акціонерне товариство йдеться, якщо всі його акції або частина з них були допущені до торгів на регульованому ринку, який знаходиться або працює в будь-якій з держав-членів Угоди про Європейський економічний простір ..

Товариство може створити один засновник, як юридична особа, або кілька засновників. Установчим документом є установчий договір або установчий документ, кожен з яких повинен бути виконаний у вигляді нотаріального акту про правовий акт і повинні містити проект статуту.

Торгівельне ім’я товариства повинне включати додаток «акціонерне товариство» або абревіатуру «акц. тов.», або «АТ» .

Компанія несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань усім своїм майном. Акціонер не несе відповідальності за зобов’язаннями компанії. Підписник акцій набуває права акціонера як члена акціонерного товариства відповідно до акцій, підписуються в день внесення товариства до торговельного реєстру.

Величина статутного капіталу є щонайменше 25 000 євро. Перед створенням компанії повинна бути підписана вся сума статутного капіталу і сплачено, принаймні, 30% грошових внесків. Пропозицію щодо реєстрації в торговому реєстрі подає представництво Ради директорів а підписують всі члени Ради директорів.

Найвищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Статутним органом, який керує діяльністю компанії і діє від її імені є Рада директорів. Для того, щоб контролювати ефективність роботи Ради директорів і підприємницьку діяльність компанії створюється наглядова рада.

 

Просте товариство на акціях

Це новий тип торгового товариства, заснований від 1 січня 2017 р. Статутний капітал компанії розділений на певну кількість акцій з встановленою номінальною вартістю. Компанія несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань усім своїм майном. Акціонер не несе відповідальності за зобов’язання компанії.

Торгівельне ім’я товариства повинне включати додаток «просте товариство на акціях» або абревіатуру «п.т.а.».

Акції компаній можуть мати тільки бездокументарну форму і звучати тільки в назві. Товариство може створити одна особа або кілька осіб. Величина статутного капіталу повинна бути хоча б 1 євро. Компанія не може бути заснована на основі заяви для підписки на акції. До створення компанії повинен бути підписаний весь обсяг акціонерного капіталу і сплачені всі внески.

Компанія може змінити організаційно-правову форму тільки на акціонерне товариство.

Найвищим органом є загальні збори акціонерів, статутним органом є Рада директорів, а контрольним органом  є наглядова рада, створення якої не є обов’язковим.

 

Кооператив

Кооператив є спільнотою відкритого числа осіб (членів кооперативу), який створений для цілей бізнесу або надання економічних, соціальних та інших потреб своїм членам. Торгівельне ім’я товариства повинне включати додаток «кооператив». Кооператив є юридичною особою і має щонайменше п’ять членів. Членами кооперативу можуть бути фізичні та юридичні особи. Кооператив несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань усім своїм майном, члени кооперативу не несуть відповідальності за зобов’язання кооперативу. Капітал становить щонайменше 1,250 євро і складається з суми членських внесків.

Найвищим органом кооперативу є збори членів кооперативу, статутним органом є Рада директорів, а контрольним органом  є наглядова комісія.