експертні статті

Фонди та інші форми фінансової допомоги Європейського Союзу

Європейський Союз об’єднує країни з різним економічним і господарським розвитком. Для того, щоб ліквідувати розрив між державами-членами і пришвидшити прогрес в менш розвинених країнах була створена система фінансових внесків, які перерозподіляються між ними. Словаччина з моменту її вступу в Європейський Союз стала однією з дотаційних країн і використовує фінансову допомогу Європейського Союзу в рамках так званих періодів програми (2004-2006, 2007-2013 рр.). 20 червня 2014 Європейська комісія прийняла Угоду про партнерство зі Словаччиною на період  2014–2020.

Угода про партнерство передбачає встановлення стратегії оптимального використання європейських структурних та інвестиційних фондів в регіонах і містах країни. Її реалізація здійснюється посередництвом п’яти фондів і відповідних їм оперативних програм. До фондів Угоди про партнерство входять  Європейський соціальний фонд (ЄСФ), Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР), Фонд згуртування (ФЗ), Європейський сільськогосподарський фонд з розвитку сільських районів (ЄСФРСР), тa Європейський фонд морського і рибного господарства (ЄФМРГ). Обсяг коштів в Угоді про партнерство становить 15,3 млрд євро, з яких структурні та фонди згуртування отримають 13,7 млрд євро, Європейський сільськогосподарський фонд для розвитку сільських районів 1,55 млрд євро тa Європейський фонд морського і рибного господарства 15,8 млн євро.

Європейський фонд регіонального розвитку сприяє зміцненню економічної, соціального і територіальної єдності, будівництву інфраструктури тa створення інвестицій, пов’язаних з виникненням робочих місць. До інших цілей відносять: сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, розвиток технологій, захист і покращення навколишнього середовища та розвитку туризму.

Європейський соціальний фонд є основним інструментом соціальної політики ЄС, завдяки якому відбувається реалізація заходів, спрямованих на підвищення зайнятості, таких як підтримка мобільності робочої сили, сприяння соціальної інтеграції, інвестиції в освіту і боротьбу з бідністю. Особлива увага приділяється освіті та зайнятості молоді. В рамках Ініціативи на підтримку зайнятості молоді (YEI) виникають заходи для просування їх навичок, кваліфікації та початку першої роботи. Для фінансування цієї ініціативи в рамках Європейського Союзу було виділено близько 3,2 млрд євро.

Фонди згуртування допомагають державам-членам з валовим національним доходом нижчим, ніж 90% середнього показника ЄС на душу населення, зменшити економічну і соціальну різнорідність тa підтримувати постійний розвиток. Дана ціль здійснюється за допомогою інвестицій в транс-європейські транспортні мережі та навколишнє середовище.

Місією Європейського сільськогосподарського фонду з розвитку сільських районів є сприяння та забезпечення сталого розвитку сільських районів ЄС, a Європейський фонд морського і рибного господарства був створений для вирішення питань в області морських справ і рибальства.

Стратегія, пріоритети та цілі підтримки здійснюються за рахунок коштів з фондів Європейського Союзу та реалізуються за допомогою цільових оперативних програм:

 

  1. Оперативні програми, ціллю яких є Інвестиції для зростання зайнятості

 Оперативна програма «Дослідження та інновації» призначена для модернізації і раціоналізації підтримки наукових досліджень і розвитку, вдосконалення інфраструктури вищих навчальних закладів тa підвищення конкурентоспроможності малого і середнього бізнесів. З цієї оперативної програми були профінансовані проекти: «Національна інформаційна система для підтримки наукових досліджень та розвитку в Словаччинідоступ до електронних інформаційних ресурсів» та «Національна телемедійна інфраструктура для підтримки наукових досліджень, розробки і передачі технологій».

Оперативна програма «Інтегрована інфраструктура» фінансує насамперед модернізацію залізничного, дорожнього та громадського перевезення тa вдосконалення доступу до інформаційно-комунікаційних технологій. Сутність інвестицій в рамках v інформаційного суспільства полягає у створенні якісного цифрового контенту тa забезпеченні доступу до широкосмугового інтернету. В рамках цієї оперативної програми були затверджені проекти «Модернізації трамвайних колій в Кошицях», «Розвиток широкосмугового доступу» і багато іншого.

Оперативна програма «Людські ресурси» інтегрує кошти для покращення тa підвищення рівня освіти та збільшення зайнятості молодих людей в віці до 29 років, наприклад, надання допомоги і підтримки в створенні бізнесу за допомогою start-up (старт-ап) програм. Ці заходи організовує Ініціатива для підтримки зайнятості молоді (YEI), на яку було виділено 72 млн євро. Дана оперативна програма спільно фінансувала такі проекти як:  «Практика випускників є початком роботи», «Успішно на ринку праці» або ж «Ми хочемо бути активними на ринку праці».

Оперативна програма «Якість навколишнього середовища» спрямована на покращення стану навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, захист від повеней і адаптацію до зміни клімату. До проектів даної оперативної програми відносяться Інвестиції в секторі управління відходами, Контроль викидів рудних мостів VP1 чи  Моніторинг та оцінка стану води.

«Комплексна регіональна оперативна програма» фінансує безпечний і чистий транспорт в регіонах, більш легкий доступ до ефективних і якісніших державних послуг тa і підвищення якості життя в регіонах з акцентом на навколишнє середовище. Оперативна програма також буде підтримувати сферу соціальної та медичної інфраструктури. Програма працює над проектами з «Енергоефективності житлових будівель» та «Фінансування адміністративного потенціалу Міністерства охорони здоров’я СР».

Оперативна програма «Ефективне державне управління» підтримує заходи, спрямовані на підвищення якості та ефективності державного управління та судової системи. Першим кроком програми являється підтримка систем і процесів державного управління, включаючи зміцнення інституційного потенціалу та прозорих правил державних закупівель. Іншим пріоритетом є масштабна реформа у сфері юстиції, вдосконалення судової системи тa збільшення числа правоохоронних органів. Ухваленими проектами є «Реформа збору та обробки статистичних даних в державному секторі» та «Раціоналізація системи централізованого планування і управління людськими ресурсами в державному управлінні».

З оперативної програми «Технічна допомога» фінансується область створення професійної та ефективної підтримки для управління і реалізації фондів ЄС з акцентом на підвищення ефективності управління тa більш швидкого використання фондів протягом періоду дії програми. Були ухвалені такі проекти, наприкл. «Розробка аналітичної та стратегічної частини Національної стратегії регіонального розвитку СР тa презентації розроблених частин професійній спільноті» чи «Оцінки реалізації цілей політики згуртування».

«Програма розвитку сільських районів» зміцнює конкурентоспроможність лісового господарства, сільського господарства і продовольства. Міністерство сільського господарства і розвитку сільських районів також включає в себе оперативну програму «Рибного господарства», яка підтримує стійкий і конкурентоспроможний розвиток сектора рибного господарства з метою ефективного використання ресурсів і охорони навколишнього середовища.

  1. Оперативна програма з ціллю Європейського територіального співробітництва

Програми співпраці є результатом спільних зусиль країн більш тісної співпраці між регіонами із загальним міждержавним кордоном. Здійснюються інвестиції в покращення  інфраструктури взаємозв’язку, підвищення загального рівня освіти на всіх рівнях,  зміцнення співпраці між університетами та вищими навчальними закладами  тa створення простору для інвестицій з метою поліпшення технічного стану природної і культурної спадщини.

До Програм транскордонного співробітництва належать, наприклад, InterregEurope, призначений для підвищення ефективності регіонального розвитку.

Програми транснаціонального співробітництва включають в себе програму «Центральна Європа», яка призначена на створення інновацій, використання природних і культурних ресурсів і підвищення привабливості міст та інших населених пунктів. «Дунайська транснаціональна програма» встановлює рамки для здійснення спільної діяльності та обміну досвіду між національними, регіональними та місцевими суб’єктами в країнах Дунайського регіону.

До Програм міжнародного співробітництва входять Програма ESPON 2020 (EuropeanSpatialObservationNetwork), тобто Європейська мережа спостереження за територіальним розвитком та згуртуванням, проект Європейського територіального співробітництва URBACT III чи Європейського територіального співробітництва INTERACT III.

Важливу роль відіграє також «Оперативна програма продовольства тa основної матеріальної допомоги». Метою цієї програми є зниження економічного навантаження на соціально вразливі групи населення шляхом надання основних товарів, таких як продукти харчування і основні засоби гігієни. Вона здійснюється шляхом надання продуктів харчування та гігієнічних наборів для окремих одержувачів, які знаходяться в складній соціальній ситуації тa шляхом забезпечення гарячого харчування особам без місця проживання. Вторинне призначення програми є боротьба з харчовими відходами.